AKTUELNI BROJ ČLANOVA: 369
CRNOGORSKI JEZIK ENGLISH LANGUAGE

Predložene izmjene Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe

06/06/2019

Obavještavamo članove Unije i zainteresovanu javnost da je u procesu izmjena nacionalnog Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe kao i da je od strane predstavnika našeg udruženja podnesen set sugestija u početnoj fazi priprema. Po predviđenoj dinamici, predlog zakona sa usvojenim izmjenama će biti stavljen na razmatranje prije konačnog usvajanja.

Predloge podnešenih izmjena postojećeg zakona možete naći u nastavku teksta.

Član 10: Razmotriti mogućnost da se određenoj kategoriji brzih plovila (čamci od 2,5-7,0m dužine) u pojedinim, tačno određenim djelovima akvatorijuma Boke, dozvoli i veća brzina plovidbe od trenutno propisane.
Obrazloženje: U Boki postoji veliki broj registrovanih brzih čamaca, a takođe i tokom ljetnje sezone značajan broj onih koji dođu sa strane. Ova plovila nijesu deplasmanskog tipa inamijenjena su većim brzinama. Vjerujemo da postoji mogućnost da se u pojedinimdjelovima zaliva, ali samo na tačno određenim djelovima akvatorijuma i udaljenostiod obale, omogući i brža plovidba od 10 čvorova (20 čvorova, na primjer). Svakako, predviđena brzina u tjesnacima Kumbor i Verige bi i dalje bila ograničena na 6 čv.

Član 37: Smatramo da bi brodovi koji uplovljavaju u Boku kotorsku, a čija je dužina veća od 300 metara i koji su širi od 40 metara, morali imati obavezu uzimanja dva pilota.
Obrazloženje: Sa aspekta sigurnosti, a zbog veoma ograničenog prostora manevrisanja, te velikog broja plovila u malom akvatorijumu Boke kotorske, veliki brodovi bi morali imati pomoć dva pilota. Preglednost na njima je ograničena, dva pilota bi mnogo lakše sigurnije obavila kompleksan posao pilotaže.

Član 44: Upotreba tegljača, odnosno potiskivača, bi morala biti obavezna za veće brodove, prilikom izvođenja manevra priveza i odveza. Njihov neophodan broj bi bilo potrebno vezati za tonažu broda. Takođe, obavezati operatera luke koja prihvata ove brodove,da mora imati organizovanu službu tegljenja, dostupnu 24 časa na dan, sedam dana u sedmici.
Obrazloženje: Uplovljenje i isplovljenje iz luke je složen posao, veoma zavisan od meteoroloških uslova, kao i od tehničke ispravnosti brodskih uređaja i pogonskog sklopa. Posljedice eventualnog udara broda, nasukanja i slično, mogu biti katastrofalne, osobito u Boki. Da bi se izbjegla mogućnost loše procjene i ljudske greške, omogućilo sigurno izvođenje manevra čak i u slučaju iznenadnog otkaza brodskog pogona, ili drugih ključnih uređaja, te u slučaju pogoršanih meteoroloških uslova, obavezna upotreba tegljača (potiskivača) mora biti zakonom propisana i takva služba u lukama adekvatno organizovana.
Ovo je uobičajena pomorska praksa u svim dobro organizovanim i sigurnim lukama, te je stoga treba primijeniti i u Crnoj Gori. Napominjemo da je do sada, u akvatorijumu Boke, već bilo nekoliko srećom izbjegnutih incidenata, koji su mogli imati katastrofalne posljedice. Takođe, bilo je i incidenata koji su dovodili do oštećenja broda. Sigurnost luke i brodova u njoj, te smanjenje opasnosti po životnu okolinu moraju biti obezbijeđeni na daleko višem nivou od trenutnog. Postojeće stanje, (osobito u luci Kotor) je nedopustivo i daleko od sigurnog.

Član 108: Ukinuti obavezu da se pomorcu koji na brodu obavlja poslove na nižem nivou odgovornosti od onog za koji posjeduje ovlašćenje, traži posjedovanje i ovlašćenja nižeg stepena odgovornosti.
Obrazloženje: Pomenuta obaveza, a koja postoji u važećem Zakonu, nije u duhu STCW-a i pomorske prakse. Ona predstavlja samo dodatni i potpuno nepotreban trošak za pomorca I birokratsku prepreku, te je stoga treba ukinuti.

Član 109: Potrebno je izmijeniti ovaj član Zakona, te u njemu navesti da se ovlašćenja o osposobljenosti i posebnoj osposobljenosti članova posade izdatih od strane zemalja članica EU priznaju po automatizmu. Za sve druge zemlje, priznanje se vrši poprincipu uzajamnosti.
Obrazloženje: Crna Gora se nalazi u procesu pristupanja EU a takođe želimo biti i punopravan član Paris MOU-a. U našem je najboljem interesu da gore pomenute izmjene člana 109 budu usvojene.

Član 113: Smatramo da je potrebno ovaj član Zakona izmijeniti, na način da se doda tačka 3, koja bi trebala predvidjeti da će se odobrenje za obuku pomoraca oduzeti ukoliko se dokažu protivpravne radnje od strane Centra za obuku, poput: lažiranja dokumentacije o izvršenoj obuci te provjeri znanja, vršenja obuke na način koji nije u skladu sa relevantnim domaćim i međunarodnim propisima, neispunjavanja minimalnih zakonom propisanih uslova, te konflikta interesa.
Obrazloženje: Budući da je bilo (i još ima, nažalost) dokazanih slučajeva ove vrste, smatramo da je potrebno ovu odredbu unijeti u Zakon.

Član 114: Eksplicitno navesti da na nastavne planove i programe iz stava 1 ovog člana saglasnost daje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva.
Obrazloženje: Ministarstvo saobraćaja i pomorstva je jedino mjerodavno da procijeni usaglašenost nastavnih planova i programa sa STCW konvencijom.

Član 115: Ovaj član je potrebno izmijeniti na sljedeći način: Ukoliko je pomorac tokom svog školovanja sa uspjehom usvojio znanje potrebno za sticanje posebnog ovlašćenja i stekao praktično iskustvo (ako je isto potrebno), o tome ima potvrdu, svjedočanstvo, ili diplomu koja je u saglasju sa zahtjevima STCW, a za čije sticanje je bilo neophodno usvojiti ova znanja, posebno ovlašćenje će se izdati bez potrebe polaganja ispita i dokazivanja stečenog znanja pred Komisijom.
Obrazloženje: Ponovno polaganje ispita za znanje koje je već usvojeno i o tome postoji validan dokaz, predstavlja nepotreban trošak i gubljenje vremena za pomorca.

Član 121: U ovaj član je potrebno uvesti izmjenu da se straža u mašinskom prostoru, prilikom boravka broda na sidrištu, ne mora permanentno vršiti ako brod ima UMS sertifikat (Unmanned Machinery Space).
Obrazloženje: Većina modernih brodova posjeduje ovaj sertifikat, te je na njima moguće nadzor mašinskog prostora i upravljanje postrojenjima vršiti bez potrebe stalnog fizičkog prisustva ljudi u mašinskom prostoru.