AKTUELNI BROJ ČLANOVA: 369
CRNOGORSKI JEZIK ENGLISH LANGUAGE

GREŠKA ADMINISTRACIJE PROUZROKOVALA NOVE TROŠKOVE POMORCIMA

24/02/2017

Očiglednom nemarnošću naše Administracije crnogorski pomorci su ponovo došli u situaciju da njihova ovlašćenja budu predmet sporenja u lukama širom svijeta. Naime, pogrešno naveden paragraf STCW Konvencije po kojem je pomorac dužan imati originalna ovlašćenja sa sobom na brodu, izazvao je reakcije PSC inspektora i kao takav sistemski zaveden kao „Nedostatak“ na uštrb broda, kompanije i konačno svih naših pomoraca. Iako je aktuelni paragraf 11 kao takav već bio uvršten u Manila Amandmanima datiranim 01.07.2010, u našem Pravilniku iz 2013 on se i dalje vodi kao paragraf 10 što dovoljno govori o ažurnosti naše administracije koja bi trebala da se bavi tom problematikom.


Nakon reagovanja određenog broja pomoraca, kao i kompanija na kojima plove, naša Administracija počela je izdavati ispravna ovlašćenja sa istim rokom važenja kao i prethodni nevaljati. Iako je resorno Ministarstvo Lučkim Kapetanijama dostavilo Instrukciju broj 342/17-04-174/1 u kojoj se velikodušno navodi da pomorci imaju mogućnost produženja važenja ovlašćenja sa datumom važenja  ovlašćenja koje se mjenja (bez naplate), očigledno da su svi pomorci u obavezi platiti administrativnu taksu od 5 eura po ovlašćenju. Takođe, osim gore navedenog, Lučke Kapetanije su našle za shodno da prilikom reizdavanja glavnog ovlašćenja neosnovano potražuju i potvrdu o položenoj obuci iz “Zaštite mora i životne sredine” koja nije bila aplikativna u trenutku izdavanja prethodnih ovlašćenja na taj način dodatno komplikujući cjelokupni proces čineći ga još skupljim. Na kraju, svemu tome valja dodati i prateće troškove kao što su fotografisanje, putni troškovi, eventualni ljekarski pregledi itd. O utrošku vremena koje je potrebno da bi se taj proces kompletirao suvišno je govoriti. Obzirom da je pojedinim zaposlenicima u određenim Lučkim Kapetanijama slobodno vrijeme pomoraca relativan pojam, samo pominjanje nepotrebnog odlaska u tu instituciju kod većine pomoraca izaziva zgražavanje.


Valja naglasiti da se pomenuta ovlašćenja ne mogu izdavati kao duplikat već imaju potpuno novi broj ovlašćenja.  Posljedično, svaki pomorac koji je u obavezi imati i ovlašćenja izdata od strane „Zastave“ pod kojom plovi, a koji se izdaju na osnovu nacionalnih ovlašćenja, izložen je dodatnim troškovima koji se mogu kretati u rasponu od 80 pa čak i do 750 eura.


Željeli bismo znati da li su čelnici naše Administracije svjesni da svojom grubom nemarnošću u pogledu izdavanja spornih ovlašćenja, izazivaju ne samo nepotrebne troškove pomorcima, već uveliko doprinose srozavanju njihovog ugleda na svjetskom tržištu i samim tim ugrožavaju egzistenciju njihovih porodica.


Stoga, apelujemo na pojedine čelnike naše Administracije da predmet svoje pažnje konačno preusmjere sa privatnih aranžmana kojima se bave na obaveze koje bi im trebale biti primarne, a to je biti na usluzi pomorcima, te doprinositi pomorskoj privredi Crne Gore kao, možemo slobodno reći, jednoj od najprofitabilnijih privrednih grana. Vjerujemo da je suvišno naglašavati sveukupnu važnost koju pomorstvo, odnosno pomorci imaju za ovu državu. Takođe, vjerujemo da je konačno došlo vrijeme da prekinemo praksu po kojoj nam uvijek neka “treća strana” ukazuje na propuste našeg administrativnog sistema.