AKTUELNI BROJ ČLANOVA: 401
CRNOGORSKI JEZIK ENGLISH LANGUAGE

ODRŽAN SASTANAK SA MINISTROM NURKOVIĆEM

18/07/2019

Obavještavamo članove i zainteresovanu javnost da su 17.07.2019. predstavnici i potpisnici javnog pisma Premijeru Vlade Crne Gore od 03.07.2019., u vezi sa tim imali sastanka sa Ministrom Osmanom Nurkovićem i njegovim saradnicima. Sastanak je održan na inicijativu Ministra.
Na ovom sastanku su ponovljene i dodatno objašnjene primjedbe na rad Ministarstva koje smo uputili Premijeru i koje su poznate javnosti. Takođe, Ministra Nurkovića smo informisali o našim predlozima sa kojima želimo da upoznamo Premijera. Predlozi su sledeći:
- Da se osnuje poseban samoodrživi Direktorat za pomorce koji bi se bavio isključivo praćenjem, pripremom i primjenom međunarodnih standard odnosno zakonske regulative koja se odnosi na  pomorce a to su IMO-STCW, ILO-MLC i propisi MZO (WHO). U tom Direktoratu omogućiti zaposlenje pomorcima sa najvišim zvanjima, sadašnjim i/ili bivšim. Obzirom da se radi o vrlo specifičnim poslovima od kojih zavisi zaposlenje naših pomoraca, koji značajno učestvuju u BDP, kao i ostalih subjekata obrazovanja, obuke i zapošljavanja pomoraca, za zaposlene u ovom Direktoratu lična primanja da budu stimulativna i viša u odnosu na sadašnja primanja u Ministarstvu. Sredstva za rad ovog Direktorata obezbijediti odnosno preusmjeriti iz budžeta a koja su dobijena od raznih taksi koje uplaćuju pomorci prilikom polaganja, izdavanja i obnavljanja ovlašćenja, itd. Takođe, dio sredstava za finansiranje ovog Direktorata mogu biti obezbijeđena i iz drugih izvora.
- U postojećoj sistematizaciji radnih mjesta koji se odnose na poslove u vezi sa pomorstvom i pomorcima kao uslov uključiti: pomorski fakultet, priznato relevantno zvanje i iskustvo na moru, rad u CZOP i agencijama za posredovanje pri zapošljavanju pomoraca i odgovarajuće znanje o pomorskom brodarstvu, kao i znanje o odgovarajućim međunarodnim pomorskim instrumentima o standardima obrazovanja, obuke i zapošljavanja pomoraca.
- Rad Ministarstva da bude mnogo moderniji, transparentniji i pristupačniji. U tom smislu trazimo da se uvedu dvojezicne elektronske oglasne table na kojima bi se nalazili svi podaci koji su potrebni korisnicima usluga Ministarstva, prvenstveno pomorcima, zatim stranim pomorskim administracijama, stranim vlastima, brodarima, agencijama za posredovanje pri zapošljavanju pomoraca, itd.                        
- Da u ime Ministarstvo odnosno novog Direktorata za pomorce odobrenja za rad CZOP i njihovu redovnu provjeru obavljaju, relevantne Priznate organizacije (RO) ali po nalogu i za račun Ministarstva odnosno novog Direktorata za pomorce.
- Saglasnost i provjeru na nastavne planove, programme i opremu pomorskih školskih ustanova za obrazovanje pomoraca da obavljaju relevantne Priznate organizacije po nalogu i za račun Ministarstva odnosno novog Direktorata za pomorce.
- U kontrolu nastavnih planova, programa i opreme pomorskih školskih ustanova i CZOP-a pored relevantne Priznate organizacije uključiti i predstavnike Ministarstva odnosno novog Direktorata za pomorce i predstavnike drugih srodnih subjekata.     
- Propisati da zaposlenici Ministarstva ne mogu biti predavači i ispitivači u pomorskim školskim ustanovama i CZOP.
- Zbog bolje zaposlenosti naših mladih pomoraca i kadeta i podizanja konkurentnosti naših pomoraca, međusobno priznavanje ili čak jednostrano priznavanje pom. ovlašćenja sa velikim i značajnim pomorskim zemljama, kao što je npr. Grčka, dati apsolutni priorite i, ako je potrebno, podići na viši nivo i tražiti pomoć Premijera, Min. vanjskih poslova, Privredne komore i drugih.  
- Priznavanje ovlašćenja za one obuke koje se ne obaljaju ili nijesu odobrene u CG – u cilju povećanja konkurentnosti naših pomoraca  priznati ovlašćenja ili obuke koja se obavljaju u zemljama EU i koje su priznate od strane tih zemljalja.  
- Postojećim sistemom posredovanja pri zapošljavanju pomoraca (agencije) obuhvatiti sve crnogorske pomorce odnosno pojedince i subjekte koji se sada nelegalno bave ovim poslom, u kojem će Ministarstvu biti omogućeno ispunjavanje preuzetih obaveza iz MLC-a koje se odnose na zaštitu interesa pomoraca i na održavanje mehanizma za prikupljanje i analizu svih odgovarajućih informacija o tržištu rada pomoraca.
- U Lučkim kapetanijama vratiti sistem „ovjere navigacije“ i uraditi el. bazu podataka koja će pored evidencije postojećih ovlašćenja sadržati i prethodni plovidbeni staž i trenutni status pomoraca.
Ovom bazom podataka će se ispuniti zahtjevi MLC i omogućiti stalan uvid u broj, strukturu i status pomoraca a što je preduslov za donošenje i planiranje raznih politika kako samog Ministarstva tako i pomorskih školskih ustanova za obrazovanje, CZOP, agencija za posredovanje pri zapošljavanju pomoraca, itd.
- Uraditi novu modern biometrijsku Pomorsku knjižicu u skladu sa zahtjevima ILO 185 - Identifikaciona dokumenta.   

Potpisnici otvorenog pisma Premijeru su Ministru Nurkoviću ponovili da o ovim temama, ako sa strane Ministarstva postoji razumijevanje i spremnost za promjenama, žele da razgovaraju na Okruglom stolu kako bi došli do zajedničkih rješenja. Takođe, da Ministarstvo imenuje svog predstavnika koji će biti uključen u rad Okruglog stola.

Potpisnici otvorenog pisma su istakli da očekuju poziv Premijera Vlade Crne Gore i da očekuju od Ministra da iskoristiti svoj uticaj i urgira kod Premijera na zakazivanju ovog sastanka.


Obrazovanje:
Pomorski fakultet – Kotor                                                Srednja pomorska škola – Kotor                                                            Prof.dr. Špiro Ivošević                                                                            Veljko Botica

Centri za obuku pomoraca:
Azalea – Bijela                                                                                          Pomorski fakultet – Kotor
Kap. Nenad Lazović                                                                                 Prof. Lazo Vujović    

Agencije za posredovanje pri zapošljavanju pomoraca:
Azalea - Bijela                                                                                           NorMonte - Kotor  
Kap. Nenad Lazović                                                                                 Kap. Janko Milutin

Strukovna udruženja pomoraca:
Unija pomoraca CG                                                                                 Udruženje pomorskih kapetana CG                                 
Kap. Neđeljko Radulović                                                                        Kap. Marijo Pilastro